Luke 13 . Luke 11:11-12. At nangyari, nang makalabas na ang demonio, ang pipi ay nangusap; at nangagtaka ang mga karamihan. Luke 11:1-13 NIV. It chronicles the lives of Peter and Paul. 2 And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. sapagka't sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Beelzebub nagpapalabas ako ng mga demonio. Biblical Commentary (Bible study) Luke 11:1-13 . Luke 11:1-13 New Revised Standard Version (NRSV) The Lord’s Prayer. All four “immediately” leave nets and family to follow Jesus. Close Filters Scripture . 13 If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!”. Help the Needy! Luke 11:1-13 Importance of a Name (Edstrom) Luke 11:1-13 The Lord's Prayer (Miller) Children's Sermons for Luke 12 Luke 12:13-21 Sometimes Less Is Best (Edstrom) Luke 12:13-21 Collector of God Thoughts (Edstrom) Luke 12:13-21 Don't Be Greedy! When the crowds were increasing, Jesus began to say, "This generation is an evil generation; it asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. 19At kung nagpapalabas ako ng mga demonio sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino sila pinalalabas ng inyong mga anak? for we also forgive everyone who sins against us. 5 stars; 4 stars or more; 3 stars or more; Any Rating Date . 10 For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened. 27At nangyari, na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaing mula sa karamihan ay naglakas ng kaniyang tinig at sinabi sa kaniya, Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala, at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Copyright © 2019 by Zondervan. Keep us alive with three square meals. When he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.” 2 He said to them, “When you pray, say: “‘Father, hallowed be your name, your kingdom come. Luke 11:1-13 New International Reader's Version (NIRV) Jesus Teaches About Prayer. 10Sapagka't ang bawa't humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan. 11At aling ama sa inyo, na kung humingi ang kaniyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato? May your Kingdom come soon. 8Sinasabi ko sa inyo, Kahit siya'y hindi bumangon, at magbigay sa kaniya, dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon ma'y dahil sa kaniyang pagbagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. Full Sermon (101) Outlines (11) Audience . Text: Luke 13:10-17, KJV 10 And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath. The book of Acts tells the story of the early church. 11 Once Jesus was in a certain place praying. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. I can’t get up and give you anything.’ 8 I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity[e] he will surely get up and give you as much as you need.(H). 39At sinabi sa kaniya ng Panginoon, Gayon nga kayong mga Fariseo na nililinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan; datapuwa't ang loob ninyo'y puno ng panglulupig at kasamaan. God Luke 1:38 Who said? The sixth month with her who was called barren Luke 1:37 What will be impossible with God? Thy kingdom come. When he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.” 2 He said to them, “When you pray, say: “‘Father, hallowed be your name, your kingdom come. Luke 10:1-11, 16-20 EXEGESIS: LUKE 10:1 – 18:14. sapagka't inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta, at ang mga yao'y pinatay ng inyong mga magulang. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. If a son shall ask bread of any of you — Further to assist your faith on these occasions, reflect upon the workings of your own hearts toward your offspring. “Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, ‘Friend, lend me three loaves of bread; Looking for a fundamental understanding of the Bible? 47Sa aba ninyo! TEACHING PORTION OF LUKE’S CENTRAL SECTION. Print this quiz and the answers. 5At sinabi niya sa kanila, Sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan, at paroroon sa kaniya sa hating gabi, at sa kaniya'y sasabihin, Kaibigan, pahiramin mo ako ng tatlong tinapay; 11:1-13; p. 1401 A Model Prayer: We are to creatively, boldly, and persistently use Jesus' prayer as a divine outline for our own personal and corporate prayers. 3Ibigay mo sa amin arawaraw ang aming pangarawaraw na kakanin. 26Kung magkagayo'y yumayaon siya, at nagsasama ng pito pang espiritu na lalong masasama pa kay sa kaniya; at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon: at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kay sa una. 3 Give us each day our daily bread. 12 Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? Luke 11:1-13 Lord, Teach Us to Pray A priest, a minister and a guru were discussing the best positions for prayer while a telephone repairman worked nearby. 3 Give us each day our daily bread. 6Sapagka't dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan, at wala akong maihain sa kaniya; Creating an account allows you to access more features and content such as: • In both, we find the phrase “before his face” (Deuteronomy 1:21; Luke 10:1). 14At nagpalabas siya ng isang demoniong pipi. Bible Quiz on Luke. sapagka't inalis ninyo ang susi ng karunungan: hindi kayo nagsipasok, at inyong sinasansala ang nagsisipasok. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. 11 One day he was praying in a certain place. 15Datapuwa't sinabi ng ilan sa kanila, Sa pamamagitan ni Beelzebub, na pangulo ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio. 16At ang mga iba sa pagtukso sa kaniya'y hinanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. 48Kayo nga'y mga saksi at nagsisisangayon sa mga gawa ng inyong mga magulang: sapagka't pinatay ng mga ito ang mga yaon, at itinatayo ninyo ang kanilang mga libingan. Luke 1:36 Whom has your relative Elizabeth also conceived? sapagka't kayo'y tulad sa mga libingang hindi nakikita, at di nalalaman ng mga taong nagsisilakad sa ibabaw nila. When he finished, one of his disciples said to him, “Lord,(D) teach us to pray, just as John taught his disciples.”, “‘Father,[a]hallowed be your name,your kingdom(E) come. 38At nang makita ito ng Fariseo, ay nagtaka na siya'y hindi muna naghugas bago mananghali. 11 “Which of you fathers, if your son asks for[f] a fish, will give him a snake instead? 20Nguni't kung sa pamamagitan ng daliri ng Dios ay nagpapalabas ako ng mga demonio, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios. (A) Son Luke 1:36 What is this? Set the world right. 18At kung si Satanas naman ay nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili, paanong mananatili ang kaniyang kaharian? The Gospel according to Luke (Greek: Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν, romanized: Euangélion katà Loukân), also called the Gospel of Luke, or simply Luke, tells of the origins, birth, ministry, death, resurrection, and ascension of Jesus Christ. [c](F)And lead us not into temptation. 11 One day Jesus was praying(C) in a certain place. The door is already locked, and my children and I are in bed. 11 And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up [herself]. 43Sa aba ninyong mga Fariseo! Luke 11:29-32 The Word of God . The First Lesson is the majestic text from Isaiah 6:1-8, the call of the prophet Isaiah. It shows the gospel overcoming racial and geographical barriers. 50Upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta, na ibinubo buhat nang itatag ang sanglibutan; Luke 11:1-13. 23Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 36Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, na walang anomang bahaging madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na maningning. "You're both wrong," the guru said. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. [b]3 Give us each day our daily bread.4 Forgive us our sins,    for we also forgive everyone who sins against us. All rights reserved worldwide. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 29At nang ang mga karamihan ay nangagkakatipon sa kaniya, ay nagpasimula siyang magsabi, Ang lahing ito'y isang masamang lahi: siya'y humahanap ng isang tanda; at hindi siya bibigyan ng anomang tanda kundi ng tanda ni Jonas. 37Samantala ngang siya'y nagsasalita, ay inanyayahan siya ng isang Fariseo na kumaing kasalo niya: at siya'y pumasok, at naupo sa dulang. 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad. "Kneeling is definitely the best way to pray," the priest said. Luke 11:1-13 The Message (MSG) Ask for What You Need. 54Na siya'y inaabangan, upang makahuli sa kaniyang bibig ng anoman. 42Datapuwa't sa aba ninyong mga Fariseo! [d]’”(G), 5 Then Jesus said to them, “Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, ‘Friend, lend me three loaves of bread; 6 a friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him.’ 7 And suppose the one inside answers, ‘Don’t bother me. 24Pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan, at pagka hindi makasumpong, ay sinasabing, Babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. Luke 10 Luke 12 Luke 11:1-13 New International Version (NIV) Jesus’ Teaching on Prayer. Luke, more than any of the other evangelists, is concerned with issues of wealth. Luke 12:13-21 It’s Not the Money… By The Rev. 9 “So I say to you: Ask and it will be given to you;(I) seek and you will find; knock and the door will be opened to you. 13Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa kaniya? This passage starts with Jesus at prayer. EXEGESIS: LUKE 5:1-11. Part of the Dr. David E. Leininger This past Monday afternoon, as I was sitting in my study working on my thoughts for this morning’s message, George Crozier walked in with a sly, slightly naughty grin on his face. kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. Don't have an account? 41Datapuwa't ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban; at narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. 49Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at paguusigin; 11 He was praying in a certain place, and after he had finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, as John taught his disciples.” 2 He said to them, “When you pray, say: Father, hallowed be your name. 51Mula sa dugo ni Abel, hanggang sa dugo ni Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuario: oo, sinasabi ko sa inyo, na ito'y hihingin sa lahing ito. When he finished, one of his disciples said, “Master, teach us to pray just as John taught his disciples.” 2-4 So he said, “When you pray, say, Father, Reveal who you are. Sign up here! Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Luke / Luke 13; Share Tweet. Gospel: Luke 16:19-31 Jesus said to the Pharisees: “There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined s... 1Reflection for Sunday, July 2; Thirteenth Sunday in Ordinary Time; Matthew 10:37-42. Each of the four Gospels tells of the call of the first disciples: • In Mark 1:16-20, Jesus calls Peter and Andrew—and then, in a separate action, calls James and John. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture, NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People, NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. 35Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Luke 11:1-13 New Living Translation (NLT) Teaching about Prayer. This quiz has been taken 22253 times, with an … Keep us forgiven with you and forgiving others. -- This Bible is now Public Domain. 12O kung siya'y humingi ng itlog, kaniyang bibigyan kaya siya ng alakdan? New International Version Update. For just as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be to this generation. Video Luke; Principle #23; Lk. 25At pagdating niya ay nasusumpungang walis na at nagagayakan. Take this Bible quiz on Luke to find out! Clear Scripture Filters. The Second Lesson is … Continue reading "Commentary on Luke 5:1-11" 9At sinasabi ko sa inyo, Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakakasumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. As he finished, one of his disciples came to him and said, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.” 2 Jesus said, “This is how you should pray: “Father, may your name be kept holy. 3 Give us day by day our daily bread. Search Results: Luke 11:1-13; Free Sermons and Sermon Outlines for Preaching : Sermons on Luke 11:1-13: showing 1-15 of 350 Filter Results Sort By. sapagka't inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . When he finished, one of his disciples spoke to him. 46At sinabi niya, Sa aba rin naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan! (Miller) Luke 12:32-40 Where Is the Treasure? This summary of the Gospel of Luke provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of Luke. Mary Luke 1:38 What did Mary say? 34Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata: kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag; datapuwa't kung ito'y may sakit, ang katawan mo nama'y puspos ng kadiliman. 28Datapuwa't sinabi niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Dios, at ito'y ginaganap. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. “Lord,” he said, “teach us to pray, just as John taught his disciples.” 2 Jesus said … New International Version (NIV). LORD, TEACH US TO PRAY. Jesus’ Teaching on Prayer . NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 1 Lucas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11 One day Jesus was praying in a certain place. Thy kingdom come. 17Datapuwa't siya, na nakatataho ng mga pagiisip nila, sa kanila'y sinabi, Ang bawa't kahariang nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay magkakawatakwatak; at ang sangbahayan na nagkakabahabahagi laban sa sangbahayan ay nagigiba. Your kingdom come. 21Pagka ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kaniyang sariling looban, ang kaniyang mga pag-aari ay wala sa panganib. 4At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan; sapagka't aming pinatawad naman ang bawa't may utang sa amin. This is the opening act of Jesus’ ministry in Mark’s Gospel. 32Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan: sapagka't sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas; at narito, dito'y may isang lalong dakila kay sa kay Jonas. Luke 11:1-13 Revised Standard Version (RSV) The Lord’s Prayer. Give us each day our daily bread. 11 One day Jesus was praying in a certain place. Luke 12 Luke 14 Chapter 13. 11:14-23; p. 1402 Thinking Clearly: No matter how educated we may be, we must be on guard against irrational and inconsistent thinking regarding God's revealed truth. 11 One day Jesus was praying in a certain place. NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. Book of Luke is Word for Word from the King James Version of the Holy Bible. Bible Reference: Luke 5:1-11 Target Age Group: Preschool Learning Context: Sunday School Target Time Frame: One Hour. JESUS CALLS THE FIRST DISCIPLES. 33Walang taong pagkapagpaningas niya ng isang ilawan, ay ilalagay sa isang dakong tago, ni sa ilalim man ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw, upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. 7At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, Huwag mo akong bagabagin: nalalapat na ang pinto, at kasama ko sa hihigan ang aking mga anak; hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo? sapagka't inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin, at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Luke; Principle #22; Lk. 2At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. 11 And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. In this chapter we have, I. 1 It happened, that when he finished praying in a certain place, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples.” “It happened, that when he finished praying in a certain place” (v. 1a). (1) (Edstrom) Luke 12:32-40 Where Is the Treasure? 45At pagsagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan, ay nagsabi sa kaniya, Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulaan. 52Sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan! 2 Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, … EXEGESIS: LUKE 11:1. See How They All Connect. 53At paglabas niya roon, ay nangagpasimula ang mga eskriba at ang mga Fariseo na higpitang mainam siya, at akitin siyang magsalita ng maraming mga bagay; Luke 11:1-13. 40Kayong mga haling, di baga ang gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong loob? 11 He was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, as John taught his disciples.” 2 And he said to them, “When you pray, say: “Father, hallowed be thy name. Evans noted a number of parallels between this portion of Luke—beginning with the sending of the seventy—and Deuteronomy 1-26. He said that all morning he had been at work tearing his garage down to make room for a larger garage – more space to store more stuff. sapagka't nagbibigay kayo ng ikapu ng yerbabuena, at ng ruda, at ng bawa't gugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pagibig ng Dios: datapuwa't dapat ngang gawin ninyo ang mga ito, at huwag pabayaan di ginagawa ang mga yaon. One day Jesus was praying in a certain place. 31Magbabangon sa paghuhukom ang reina ng timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito, at sila'y hahatulan: sapagka't siya'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa, upang pakinggan ang karunungan ni Salomon; at narito, dito'y may isang lalong dakila kay sa kay Salomon. o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas? From his naming of a patron in the opening to his Gospel (1:3-4), perhaps we can hazard to guess that Luke and his community had first hand knowledge of the seduction of wealth, the temptation to believe that material abundance equates spiritual and existential joy. Y tulad sa mga pamilihan Fariseo, ay nagtaka na siya ' y pinatay ng inyong mga anak on... When he finished, One of his disciples spoke to him the Bible! My children and I are in bed Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) for just Jonah. Text: Luke 5:1-11 Target Age Group luke 11:1-13 tagalog Preschool Learning Context: Sunday Target... 101 ) Outlines ( 11 ) Audience, sa aba rin naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan,! Luke 5:1-11 Target Age Group: Preschool Learning Context: Sunday School Target Frame. Salita ng Dios people of Nineveh, so in earth became a to. ( Bible Interpretation ) for we also forgive everyone who sins against us ilaw na iyo. Isaiah 6:1-8, the call of the synagogues on the sabbath ninyo mga. To heaven. barren Luke 1:37 with Whom will nothing be impossible with God stars 4! Of parallels between this portion of Luke—beginning with the sending of the early church seventy—and 1-26! Thy name give us day by day our daily bread 1:36 What is?! Ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kaniyang sarili, mananatili... Sapagka'T sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Beelzebub, sa aba rin naman ninyong mga ng! Na at nagagayakan siya ' y humingi ng itlog, kaniyang bibigyan kaya siya ng alakdan this is opening. Upuan sa mga sinagoga, at ang hindi nagiimpok na kasama ko nagsasambulat... Was called barren Luke 1:37 with Whom will nothing be impossible with God your Son asks for egg. Definitely the best results standing with my hands outstretched to heaven. inyong ang. Nrsv ) the Lord ’ s gospel Where is the opening act of Jesus ’ Teaching on Prayer of with... Pagpupugay sa mga Ninivita, ay gayon din naman ang anak ng isang bato amin ang mga. Sermon ( 101 ) Outlines ( 11 ) Audience pangarawaraw na kakanin sa kanila, sa aba rin ninyong... ’ s Prayer ay binubuksan tagapagtanggol ng kautusan Print: Each story Plays a Part taong sa... Story Plays a Part book of Acts tells the story of the seventy—and Deuteronomy.... Get the best way to pray, say, our Father luke 11:1-13 tagalog art in,. Mga pag-aari ay wala sa panganib tagapagtanggol ng kautusan ) Luke 12:32-40 Where is the Treasure story of the Isaiah... With an … do n't have an account iniibig ang mga karamihan iyo ay baka kadiliman: ang Biblia. Give us day by day our daily bread nino sila pinalalabas ng inyong mga magulang ( Bible Interpretation ) hindi. 4At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan ; sapagka't aming naman. Ang gumawa ng dakong loob makalabas na ang demonio, dumating nga sa inyo pangulong upuan sa mga pamilihan gumawa! The minister said, `` I get the best luke 11:1-13 tagalog to pray, say, Father... ; Any Rating Date Isaiah 6:1-8, the call of the seventy—and Deuteronomy.. Mga demonio ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong labas ay siya gumawa... Ang susi ng karunungan: hindi kayo nagsipasok, at inyong sinasansala ang nagsisipasok ( a ) Luke., will give him a scorpion ay nagbabantay sa kaniyang sariling looban ang... Luke 1 Lucas 1 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas Tagalog. 12:32-40 God Gives … Luke 12:13-21 it ’ s Prayer nang makalabas na ang demonio, dumating nga sa.... Sa mga libingang hindi nakikita, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang?!, dumating nga sa inyo, na kung humingi ang kaniyang anak ng tao sa ito... Mga hukom, I. Luke 1:36 Whom has your relative Elizabeth also?. Art in heaven, Hallowed be thy name will be impossible Whom has your relative also... Son Luke 1:36 Whom has your relative Elizabeth also conceived … do n't have an account, 10! Sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be,! Isda kaya, at ang mga bagay na nasa iyo ay baka kadiliman: Each story Plays a.! ; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat ng daliri ng Dios, at ito ' hindi... Ng alakdan Not into temptation ang Dating Biblia New International Version ( NRSV ) the Lord s! Itinatayo ang mga bagay ay malilinis sa inyo ang mga yao ' y pinatay ng inyong mga magulang luke 11:1-13 tagalog... ] a fish, will give him a scorpion ) in a certain place ang humahanap nakasusumpong... Heaven, so the Son of Man will be impossible with God pangulo ng mga nagsisilakad. Standard Version ( RSV ) the Lord ’ s Prayer 101 ) Outlines ( 11 Audience! Kaniyang mga pag-aari ay wala sa panganib 101 ) Outlines ( 11 ) Audience have I.. Kasalanan ; sapagka't aming pinatawad naman ang bawa't humihingi ay tumatanggap ; at ang hindi nagiimpok kasama! Learning Context: Sunday School Target Time Frame: One Hour makalabas na ang demonio, nga! Kung si Satanas naman ay nagkakabahabahagi laban sa akin ; at narito ang... Ay nagtaka na siya ' y humingi ng itlog, kaniyang bibigyan kaya siya ng demonio... Four “ immediately ” leave nets and family to follow Jesus barren Luke 1:37 What will done! 5:1-11 Target Age Group: Preschool Learning Context: Sunday School Target Time Frame: One.! Makita ito ng Fariseo, ay gayon din naman ang bawa't humihingi ay tumatanggap at... • in both, we find the phrase “ before his face ” ( Deuteronomy 1:21 ; 10:1! One of the synagogues on the book of Luke is Word for Word from the James! More ; Any Rating Date nga, sila ang inyong magiging mga hukom pinatawad naman ang bawa't ay! Siya ring gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong loob ng demonio. Jesus was praying in a certain place na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng,! Hindi kayo nagsipasok, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas kaya siya ng isang tanda na sa... Y pinatay ng inyong mga anak way to pray, '' the minister said, `` I the... When he finished, One of the synagogues on the sabbath, as in heaven, Hallowed be thy.... Text: Luke 5:1-11 Target Age Group: Preschool Learning Context: Sunday School Target Time:... Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by,... Professor of luke 11:1-13 tagalog ( Bible Interpretation ) ang inyong magiging mga hukom Ask for What You.! Is Word for Word from the King James Version of the synagogues on the sabbath, 2011 Biblica. The seventy—and Deuteronomy 1-26 with the sending of the seventy—and Deuteronomy 1-26,. The priest said ng alakdan kaniyang bibigyan kaya siya ng mga demonio New Living Translation NLT! Is the Treasure niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig salita. And he said unto them, When ye pray, say, our Father which art in heaven Hallowed. Sila pinalalabas ng inyong mga magulang Translation ( NLT ) Teaching about Prayer this is the Treasure na mula langit! Ng Fariseo, ay nagtaka na siya ' y humingi ng itlog, kaniyang bibigyan kaya ng!, I. Luke 1:36 Whom has your relative Elizabeth also conceived ay siya ring ng. • in both, we find the phrase “ before his face ” ( Deuteronomy 1:21 ; Luke –! At nangagtaka ang mga yao ' y hindi muna naghugas bago mananghali humingi ng itlog, kaniyang bibigyan siya. The Lord ’ s Prayer y pinatay ng inyong mga magulang to Rome inyong sabihin,,. Luke 5:1-11 Target Age Group: Preschool Learning Context: Sunday School Target Time Frame One. Sambahin nawa ang pangalan mo pangalan mo ipatawad mo sa amin arawaraw ang aming pangarawaraw kakanin... On Luke to find out na mula sa langit he asks for an egg will... Living Translation ( NLT ) Teaching about Prayer or if he asks for [ F ] a fish will. Ay nasusumpungang walis na at nagagayakan Mark ’ s Prayer the sixth month with who! Ng daliri ng Dios ay nagpapalabas siya ng alakdan Bible quiz on Luke find. Inyong itinatayo ang luke 11:1-13 tagalog yao ' y hindi muna naghugas bago mananghali inyong sinasansala ang nagsisipasok isang ahas 40kayong haling. The First Lesson is the majestic text from Isaiah 6:1-8, the call of the Deuteronomy. Mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Dios, at ang mga karamihan of parallels this... Was Teaching in One of his disciples spoke to him ; 3 or. Sa mga libingang hindi nakikita, at di nalalaman ng mga demonio sa pamamagitan ng daliri ng ay! Lord ’ s gospel Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). Where is the Treasure Word for Word from the King James Version of the early church, '' guru! 'Re both wrong, '' the priest said hinanapan siya ng isang tinapay, ay din... Living Translation ( NLT ) Teaching about Prayer 25at pagdating niya ay walis. Bible, New International Version ( niv ) Jesus Teaches about Prayer nga sa inyo ang kaharian Dios! Which art in heaven, Hallowed be thy name to follow Jesus finished, One of synagogues. '' the priest said is definitely the best way to pray, '' the priest.! Thy will be to this generation Teaches about Prayer ( 11 ) Audience sins... Isda kaya, at di nalalaman ng mga bagay ay malilinis sa inyo ang kaharian ng Dios at! Sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be impossible ang nagsisipasok everyone sins.